{

تغییر برای افراد شجاع چالش است، برای افراد هشیار یک فرصت و برای افراد سست و متزلزل یک تهدید

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۳,۰۴۰

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۴ ۱۰,۸۴۷ ۳۲,۹۶۶,۶۰۰ ۳,۰۴۰ ۳,۰۸۰ ۳,۰۴۰ -۴۱ ۳,۰۲۵ ۳,۰۴۰ ۳,۰۸۱
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی