{

چیزی  که زنده را از مرده متفاوت می کند رشد است چه در گیاه باشد چه در تو.

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۲,۹۵۵

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۱۴ ۳۸,۸۴۳ ۱۱۵,۴۶۵,۲۳۸ ۳,۰۷۰ ۳,۰۶۶ ۲,۹۵۵ -۱۱۶ ۲,۹۴۹ ۳,۰۷۰ ۳,۰۷۱
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی