{

بدون توجه به اینکه تا چه اندازه به خودتان اعتماد دارید اگر وارد معامله شدید که دچار ضررشدهرگز پول بیشتری را به آن موقعیت وارد نکنید

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۲,۵۴۹

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۷ ۴۱,۴۰۲ ۹۹,۹۰۳,۰۱۶ ۲,۳۷۶ ۲,۴۶۷ ۲,۵۴۹ ۷۵ ۲,۳۷۶ ۲,۵۴۹ ۲,۴۷۴
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت