{

اگر خورشید . گرما و رنگین کمان را می پذیریم باید تندر. طوفان و باران را نیز پذیرا باشیم.

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۳,۰۰۲

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۸ ۹۷,۶۹۲ ۲۹۳,۷۶۶,۱۲۷ ۳,۰۳۰ ۳,۰۹۰ ۳,۰۰۲ -۱۰۲ ۳,۰۰۲ ۳,۰۳۰ ۳,۱۰۴
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی