{

عزم کن که شادمان باشی بدان شادمانی یک بینش است  عادتی است که از تلاش پیگیر حاصل می شود و یک حاصل جمع نیست.

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۳,۸۳۲

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۶۳ ۱۵۳,۴۷۵ ۵۹۶,۴۷۹,۵۴۰ ۴,۱۴۴ ۳,۹۶۴ ۳,۸۳۲ -۱۵۴ ۳,۸۲۷ ۴,۱۴۴ ۳,۹۸۶
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید


قیمت‌های جهانی