{

فقط یک چراغ است  که ما را راهنمایی می کند و آن چراغ تجربه است

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۶,۱۳۱

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۷ ۲۲,۹۳۲ ۱۴۱,۲۳۰,۱۹۲ ۶,۱۵۶ ۶,۳۵۳ ۶,۱۳۱ -۲۵۵ ۶,۱۳۱ ۶,۱۶۱ ۶,۳۸۶
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی