{

چرچیل: عیب جامعه این است که همه دلشان می خواهد آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۲,۷۶۹

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۲۹ ۶۷۱,۶۱۸ ۱,۷۷۹,۵۵۱,۷۳۴ ۰ ۲,۶۵۳ ۲,۷۶۹ ۳۵ ۲,۶۲۵ ۲,۷۶۹ ۲,۷۳۴
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت