{

انسان صد سال هم زندگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۳,۸۳۲

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۶۳ ۱۵۳,۴۷۵ ۵۹۶,۴۷۹,۵۴۰ ۴,۱۴۴ ۳,۹۶۴ ۳,۸۳۲ -۱۵۴ ۳,۸۲۷ ۴,۱۴۴ ۳,۹۸۶
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی