{

سخن نيک را از گوينده آن بگيريد هر چند خود بدان عمل نکند.

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۲,۱۵۹

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۸ ۱۱,۴۵۸ ۲۴,۷۳۸,۶۱۵ ۲,۱۵۹ ۲,۰۸۳ ۲,۱۵۹ ۷۹ ۲,۱۵۸ ۲,۱۶۰ ۲,۰۸۰
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت