{

" نهراسيد از اين كه زندگي تان پايان مي پذيرد،از آن بترسيد كه مبادا زندگي تان را آغاز نكرده باشيد(گريس هنسن) "

}
فروسيليس‌ ايران‌ - فروس

فروسيليس‌ ايران‌ (فروس)
قیمت آخرین معامله : ۲,۳۹۰

تعداد معاملات حجم ارزش قیمت اول قیمت نهایی آخرین قیمت تغییرات کمترین بیشترین قیمت دیروز
۳ ۱,۳۲۱ ۳,۰۹۶,۱۸۵ ۲,۲۳۱ ۲,۳۴۴ ۲,۳۹۰ ۴۶ ۲,۲۳۱ ۲,۴۳۵ ۲,۳۴۴
نبض بازار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
مطالب و تحلیل های مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
اخبار مرتبط با نماد فروسيليس‌ ايران‌
یافت نشد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی
نمودار تغییرات قیمت نفت