{

برای موفقیت در بازار هرگز نباید از روی احساسات معامله کنید و تنها راه حذف احساسات این است که دارای نظم و اراده آهنین برای پیروی ازبرنامه خود باشید.

}
سبد سهام پیشنهادی
» در لابه لای برخی تک سهم های برتر بازار [ ۱۳۹۳/۵/۲۴ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این سبد پیشنهادی به بروزرسانی آخرین وضعیت سهام برتر بازار اختصاص پیدا کرده است...

» در میان برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۵/۱۷ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

اقلام سبد سهام پیشنهادی در این بخش بروزرسانی شده است...

نگاهی به سهام پرپتانسیل بازار
» نگاهی به سهام پرپتانسیل بازار [ ۱۳۹۳/۵/۱۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام پرپتانسیل بازار بروز رسانی شده است...

» در میان تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۵/۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این بخش به بروز رسانی آخرین وضعیت سبد سهام پیشنهادی اختصاص دارد...

» در لا به لای تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۴/۲۸ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این بخش به بروزرسانی آخرین وضعیت سبد سهام پیشنهادی اختصاص پیدا کرده است...

» گشت و گذاری در میان برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۴/۲۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سهام برتر بازار اینجا بروزرسانی شده است...

» سهام بنیادی و تکنیکی بازار در یک نگاه [ ۱۳۹۳/۴/۱۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این بخش به بروز رسانی وضعیت سهام برتر بازار اختصاص دارد...

» در لا به لای تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۴/۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این بخش به بروز رسانی سبد سهام پیشنهادی اختصاص پیدا کرده است...

» نگاهی به تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۳/۳۰ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سبد سهام پیشنهادی بروزرسانی شده است...

» آخرین وضعیت سبد بنیادی و تکنیکی در یک نگاه [ ۱۳۹۳/۳/۲۳ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام بنیادی و تکنیکی بروزرسانی شده است...

» در لا به لای تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۳/۱۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام برتر بازار بروز رسانی شده است...

در میان تک سهم ها
» در میان تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۳/۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سبد پرپتانسیل بازار اینجا بروزرسانی شده است...

» در لا به لای تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۳/۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت سهام برتر بازار بروزرسانی شده است...

» در لا به لای تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۲/۲۶ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سهام پرپتانسیل بازار اینجا بروز رسانی شده است...

» گشت و گذاری در میان برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۲/۱۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش اوضاع و احوال برخی تک سهم ها بررسی شده است...

» در لا به لای تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۲/۱۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

این بخش به بروزرسانی متغیرهای بنیادی سهام برتر بازار اختصاص دارد...

نگاهی به تک سهم های بازار
» نگاهی به تک سهم های بازار [ ۱۳۹۳/۲/۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت سبد سهام برتر بازار اینجا بروز رسانی شده است...

نیم نگاهی به برخی تک سهم ها
» نیم نگاهی به برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۱/۲۹ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

آخرین وضعیت تکنیکی و بنیادی برخی تک سهم ها اینجا بروز رسانی شده است...

رصد وضعیت برخی تک سهم ها
» رصد وضعیت برخی تک سهم ها [ ۱۳۹۳/۱/۲۲ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

در این بخش آخرین وضعیت بنیادی و تکنیکی برخی تک سهم ها بروز رسانی شده است...

» سهام بنیادی و تکنیکی در یک نگاه [ ۱۳۹۳/۱/۱۵ ]   قابل مشاهده توسط کاربران ویژه

سبد با فرمت گذشته نیز همچنان تا رسیدن سهام معرفی شده به تارگت های مورد نظر به صورت هفتگی به ...


- صفحه ۱ -  ۲  -  ۳  -  ۴  - صفحه بعد
سوژه بدهید
قیمت‌های جهانی